0

صدای زیاد هود

صدای زیاد هود علت افزایش صدای هود هود  را می توان به عنوان یک دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه معرفی کرد.در بازار دو مدل هود موجود است هود تصفیه کننده و دیگری هودهای دارای خروجی هوا. هود تصفیه کننده، [...]