0

کم شدن صدای هود

کم شدن صدای هود عوامل موثر در کم شدن صدای هود آشپزخانه فضای موجود در کابینت می توان اشاره کرد که  فضایی که کابینت ساز  برای نصب هود در نظر می گیرد این فضا بین 60 سانتی متر تا 90 سانتی متر متغیر [...]