0

تأثیر اشعه مایکروفر در سلامت انسان

تأثیر اشعه مایکروفر در سلامت انسان تأثیر اشعه مایکروفر در سلامت انسان مطالعات جدید، مسئله مسمومیت زایی و سرطان زایی اشعه های مایکروفر را رد کرده اند. با این وجود، ایمنی اشعه مایکروفر برای سلامت [...]